Algemene Voorwaarden Membership

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 1. Bizonder Wellness Centre: de onderneming zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de Overeenkomst is gesloten. Hierna vermeld als Bizonder
 2. Member: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Membership aangaat met betrekking tot sun, nails, beauty en andere wellness activiteiten.
 3. Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfsmembership aangaat met betrekking tot sun, nails, beauty en andere wellness activiteiten.
 4. Sun, nails, beauty en andere wellness activiteiten: diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 5. Membership: Overeenkomst tussen de Bizonder en de Member ter zake van sun, nails, beauty en andere wellness. Dit betreffen wellness abonnementen en additionele diensten (zoals lichaamsbehandelingen, afslankprogramma’s, etc.).
 6. Bedrijfslidmaatschap: het Membership is middels een overkoepelende bedrijfswellnessovereenkomst met de werkgever van het Member.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Memberships en Bedrijfslidmaatschappen betreffende sun, nails, beauty en andere wellness, die tussen Bizonder en de Member worden gesloten.

 

ARTIKEL 3 HET AANBOD

 1. Het aanbod van Bizonder wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Bizonder aangegeven termijn.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Member een inschrijfformulier in dat door Bizonder ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:
  – de vermelding van de mogelijkheid om de zonnestudio en faciliteiten te gebruiken;
  – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  – de faciliteiten, advies en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  – de kosten voor het membership. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en/of eenmalige kosten;
  – de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  – de huisregels.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Member mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 6. Tijdens de schoolvakanties gelden altijd aangepast openingstijden, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 7. Bizonder behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

 

ARTIKEL 4 HET MEMBERSHIP

 1. Het Membership komt tot stand door ondertekening middels online accorderen van het aanbod. Dit kan middels accorderen van de inschrijving online via de website.

 

ARTIKEL 5 BEDENKTIJD

 1. Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het Membership, heeft de Member de mogelijkheid om het Membership kosteloos te herroepen.
 2. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website of app van Bizonder) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

 

ARTIKEL 6 DUUR EN BEËINDIGING

 1. De duur van het Membership bedraagt minimaal 3 kalendermaanden, waarna deze wordt vervolgd voor onbepaalde tijd en tenminste tot opzegging van de overeenkomst door de member.
 2. Het Membership dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Opzeggen dient te gebeuren voor 28e van de kalendermaand. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 3. Tussentijdse opzegging door de Member is mogelijk indien: 
  – de Member een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd
  – voor de Member niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de sun, nails, beauty en andere wellness activiteiten. Als de door Bizonder aangeboden voorziening en serviceniveau binnen 10 kilometer reisafstand (op google maps) van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  – het voor de Member als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de sun, nails, beauty en andere wellness activiteiten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 4. Het Membership dient schriftelijk of, indien het Membership digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Bizonder gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de kalenderperiode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de Member een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sun, nails, beauty en andere wellness activiteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezing van een Membership is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden. Het bevriezen van het Membership dient schriftelijk plaats te vinden. De Member ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 7. Tussentijdse opzegging door Bizonder is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  – de Member een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van de toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  – de Member zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Bizonder of jegens een contractant van Bizonder.
  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Bizonder aantoonbaar geleden schade.
 8. Indien Bizonder haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Bizonder mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.

 

ARTIKEL 7 PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Met eerste termijn van het abonnementsgeld wordt er eenmalig €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Overige termijnen worden op de 28e dag van elke maand middels SEPA betaling geïncasseerd.
 4. Eventuele prijsverhogingen worden door Bizonder 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 5. Tarieven worden jaarlijs aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 6. Wanneer bij een partnerdeal de hoofdbetaler opzegt, zal het tarief van de partner die Member blijft automatisch worden aangepast naar het reguliere tarief.
 7. Bizonder houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN BIZONDER

 1. Bizonder staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Membership.
 2. Bizonder onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Bizonder staat ervoor in dat de specialisten of consulenten over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Bizonder zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. Bizonder zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Samenwerking Verantwoord Zonnen te weten: “Factsheet” (vindplaats: www.svzinfo.nl/over-svz/factsheet), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. Bizonder treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een Member.

 

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN EEN LID

 1. Een Member houdt zich aan de door Bizonder gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de Bizonder receptie.
 2. Het Member dient een medische contra-indicatie voor zonnen, beauty- en lichaamsbehandelingen te melden aan Bizonder.
 3. Een Member dient de aanwijzingen van de Bizonder c.q. de door haar aangestelde medewerkers op te volgen. Het is een Member niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Member niet bekend is. Indien een Member niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Bizonder kenbaar te maken, zodat Bizonder uitleg kan geven.
 4. Het is een Member niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen.
 5. Het is een Member niet toegestaan te roken in de door Bizonder beschikbaar gestelde ruimtes.
 6. Een Member dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Bizonder mede te delen.

 

ARTIKEL 10 TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Bizonder kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, behandelingen, programma’s en openingstijden. Bizonder zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

 

 ARTIKEL 11 BEWIJS VAN DEELNAME

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de een Member een bewijs van deelname via elektronische weg in de vorm van een factuur. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

ARTIKEL 12 BETALING

 1. Het Membership dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. Wanneer u uw Membership betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is een Member van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Bizonder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Bizonder gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Bizonder bevoegd om een Member de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
 5. Indien een Member niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Bizonder bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Bizonder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaand tijdens het verblijf bij Bizonder.
 2. Bizonder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door onzorgvuldig gebruik van zonneapparatuur. Wij raden u dringend aan tijdens het zonnen gebruik te maken van de beschermende bril welke Bizonder ter beschikking stelt.
 3. Bizonder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van zelf meegenomen (zonne)cosmetica of dergelijke, die op de huid worden aangebracht tijdens het gebruik van de zonneapparatuur. Bizonder heeft geschikte (zonne)cosmetica tegen een vergoeding ter beschikking.
 4. Bizonder is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Bizonder maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 5. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen toegang tot de faciliteiten met in het bijzonder de zonneapparatuur. Kinderen tussen 13 en 18 jaar mogen de ruimtes alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de ruimtes en faciliteiten, is voor eigen risico.

 

ARTIKEL 14 KLACHTEN

 1. In geval van klachten dient een Member zich in eerste instantie te wenden tot de vestigingsmanager van Bizonder en in tweede instantie kan een Member haar klacht schriftelijk melden via e-mail (info@bizonderwellness.nl) of per post (Aveling 227, 1393 LE Hoogvliet).

 

ARTIKEL 15 BUSINESS & HEALTH

 1. Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfswellnessovereenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van Bizonder zijn van toepassing tenzij anders in de bedrijfswellnessovereenkomst overeengekomen.
 2. Indien de bedrijfswellnessovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 3. Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij Bizonder als bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, een en ander conform artikel 6 lid 3.
 4. Bij beëindiging dienstverband is Bizonder onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten / vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. Bizonder verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid Bizonder toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de werkgever van het Bedrijfslid.

 

 ARTIKEL 16 PERSOONSGEGEVENS

 1. De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen de Bizonder gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

 

ARTIKEL 17 OVERIG

 1. Bizonder behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

 

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle Memberships en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.