Algemene Voorwaarden Nagels

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bizonder Wellness Centre en de cliënt die gebruikmaakt van  de Nagelsalon, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen nagelsalon

Bizonder Wellness Centre zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch of via de online agenda of per e-mail of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt daartoe tijd voor de cliënt gereserveerd.

 

3.1 Verhindering/annuleren

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Bizonder Wellness Centre middels telefoonnummer 010-4388212, per email info@bizonderwellness.nl

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan afgesproken. 

In het geval dat de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Bizonder Wellness Centre 50% van het volledige bedrag van de gereserveerde behandeling in rekening aan de cliënt. 

Bizonder Wellness Centre zal in het voorkomende geval van verhindering door ziekte, storingen enzovoorts voor een gereserveerde afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat in de wet en jurisprudentie daaronder is vastgelegd .

 

4. Betaling

Bizonder Wellness Centre vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website als in de nagelsalon. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Bizonder Wellness Centre vermeldt prijswijzigingen 30 dagen en uiterlijk 14 dagen  voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website, via e-mail en in de nagelsalon. 

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en of zolang de voorraad strekt. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan aanbiedingen anders dan vermeld.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet Bizonder Wellness Centre voor de eerste behandeling van alle benodigde gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Bizonder Wellness Centre neemt de NAW gegevens en e-mailadres van de cliënt op in een beveiligde software en kassa bestand Tanworld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van communicatiedoeleinden tussen Bizonder Wellness Centre en de cliënt. Dit betreft het bevestigen of verzetten van afspraken en het periodiek versturen van nieuwsbrieven en/of aanbiedingen.

Bizonder Wellness Centre behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 

6. Geheimhouding

Bizonder Wellness Centre is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Bizonder Wellness Centre is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bizonder Wellness Centre is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.

 

8. Garantie

Bizonder Wellness Centre geeft de cliënt 3 weken (21 dagen) garantie op de behandeling.

Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt langer dan 2 maanden tussen afspraken heeft laten verstrijken. Bizonder Wellness Centre brengt dan de kosten van een nieuwe set in rekening. 
  • De cliënt jonger is dan 18 jaar.

Op producten geldt een garantieregeling van 14 dagen.

 

9. Beschadiging & Diefstal

Bizonder Wellness Centre heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bizonder Wellness Centre meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

In het geval de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na constatering via e-mail of telefonisch melden aan Bizonder Wellness Centre en de behandelende stylist. 

Bizonder Wellness Centre zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bizonder Wellness Centre de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit (schriftelijk) kenbaar maakt. Indien Bizonder Wellness Centre en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. Nail Art

In het geval dat Bizonder Wellness Centre een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. In het geval dat de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, behoudt Bizonder Wellness Centre het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

 

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Bizonder Wellness Centre en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

15. Leeftijd

De minimumleeftijd die Bizonder Wellness Centre hanteert voor het aanbrengen van gel kunstnagels is 18 jaar.